دارو شناسی ، معرفی بیماری ها
مرور برچسب

بلع غذا با درد و دشواری

چه چیزی موجب دشواری در بلع می شود؟ دشواری در بلع شامل ناتوانی در بلع راحت غذاها یا مایعات می شود. افرادی که در بلع با مشکل مواجه هستند، ممکن است با ناتوانی در بلع غذا یا مایع مواجه شوند.
ادامه مطلب ...